Zgodnie z art. 79 ust. 1  ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, co do zasady organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem przed przystąpieniem do czynności kontrolnych. Od dnia doręczenia  przedsiębiorcy zawiadomienia biegnie termin wszczęcia kontroli. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni...