Zmiany w limitach czasu pracy wynikających z ustawy o działalności leczniczej

Posted by on gru 18, 2013 in Aktualności | 0 comments

W lipcu 2014 r. zgodnie z ustawą o działalności leczniczej zmianie ulegną dotychczasowe limity czasu  pracy dla niektórych grup pracowników, których dotychczasowy dobowy limit czasu pracy nie mógł przekraczać 5 godzin. Po wejściu w życie limit ten zostanie wydłużony do  7 godzin i 35 minut na dobę. W okresie od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 1 lipca 2014 r. czas pracy pracowników komórek organizacyjnych (zakładów,...

Czytaj więcej

Czy PPIS ma obowiązek dokonania adnotacji w książce kontroli lokalu?

Posted by on gru 18, 2013 in Aktualności | 0 comments

W art. 81 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej uregulowano kwestie dotyczące dokumentacji kontroli działalności gospodarczej. Na przedsiębiorcę został nałożony nie tylko obowiązek prowadzenia, lecz także przechowywania książki kontroli w swojej siedzibie. Ustawodawca wskazał także w komentowanym przepisie dwie formy prowadzenia książki kontroli: elektroniczną i pisemną. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi książkę...

Czytaj więcej

Czy dyrektywa unijna na którą powołuje się Państwowy Inspektor Sanitarny faktycznie wyłącza zastosowanie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej?

Posted by on gru 18, 2013 in Aktualności | 0 comments

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r., w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt, państwa członkowskie powinny egzekwować prawo paszowe ale przede wszystkim także prawo żywnościowe oraz reguły dotyczące zdrowia zwierząt i ich dobrostanu...

Czytaj więcej

Wyjątki od zasady zawiadamiania o planowanej kontroli

Posted by on gru 18, 2013 in Aktualności | 0 comments

Jedną z takich wyjątkowych sytuacji, jaką przewiduje ustawa w art. 79 ust. 2, jest sytuacja gdy kontrola ma zostać przeprowadzona na podstawie bezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo na podstawie ratyfikowanej umowy międzynarodowej. Zatem o tym czy organ dokona zawiadomienia czy też nie, jeżeli nie regulują tego przepisy krajowe decydować może prawo wspólnotowe. Jeżeli jednak...

Czytaj więcej

Co powinno zawierać zawiadomienie o wszczęciu kontroli?

Posted by on gru 18, 2013 in Aktualności | 0 comments

Zawiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli musi spełniać określone wymogi formalne. Zawiadomienie zawiera: 1) oznaczenie organu; 2) datę i miejsce wystawienia; 3) oznaczenie przedsiębiorcy; 4) wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli; 5) podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia. Przed wszczęciem kontroli kontrolujący jest zobowiązany posiadać dowód doręczenia przedsiębiorcy zawiadomienia o zamiarze wszczęcia...

Czytaj więcej

Czy Państwowy Inspektor Sanitarny zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej powinien zawiadomić zainteresowanego o terminie planowanej kontroli?

Posted by on gru 18, 2013 in Aktualności | 0 comments

Zgodnie z art. 79 ust. 1  ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, co do zasady organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem przed przystąpieniem do czynności kontrolnych. Od dnia doręczenia  przedsiębiorcy zawiadomienia biegnie termin wszczęcia kontroli. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni...

Czytaj więcej