Zawiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli musi spełniać określone wymogi formalne. Zawiadomienie zawiera:

1) oznaczenie organu;

2) datę i miejsce wystawienia;

3) oznaczenie przedsiębiorcy;

4) wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli;

5) podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia.

Przed wszczęciem kontroli kontrolujący jest zobowiązany posiadać dowód doręczenia przedsiębiorcy zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.