W art. 81 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej uregulowano kwestie dotyczące dokumentacji kontroli działalności gospodarczej. Na przedsiębiorcę został nałożony nie tylko obowiązek prowadzenia, lecz także przechowywania książki kontroli w swojej siedzibie. Ustawodawca wskazał także w komentowanym przepisie dwie formy prowadzenia książki kontroli: elektroniczną i pisemną. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi książkę kontroli w formie elektronicznej, domniemywa się, że dane w niej zawarte znajdują potwierdzenie w dokumentach przechowywanych przez przedsiębiorcę.

Książka kontroli – bez względu na formę jej prowadzenia – stanowi pewnego rodzaju zbiór dokumentów, gdyż oprócz niej przedsiębiorca jest zobowiązany przechowywać także protokoły kontroli oraz upoważnienia.

Książka kontroli służy przedsiębiorcy do dokumentowania liczby i czasu trwania kontroli prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Książka kontroli jest udostępniana organowi kontroli, który dokonuje w niej wpisów.

Artykuł 81 ust. 2 ustawy zawiera wykaz wpisów dokonywanych przez organ kontroli w książce kontroli. Dotyczą one:

1) organu prowadzącego kontrolę;

2) upoważnienia;

3) zakresu kontroli;

4) daty wszczęcia i zakończenia kontroli;

5) zaleceń pokontrolnych;

6) uzasadnienia wszczęcia kontroli bez zawiadomienia;

7) uzasadnienia wszczęcia czynności kontrolnych na podstawie legitymacji służbowej;

8) uzasadnienia braku zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli;

9) uzasadnienia prowadzenia kontroli pod nieobecność kontrolowanego;

10) uzasadnienia odstępstwa od zasady ochrony przedsiębiorcy przed prowadzeniem więcej niż jednej kontroli;

11) uzasadnienia odstępstwa od czasu trwania kontroli;

12) uzasadnienia przedłużenia czasu trwania kontroli;

13) uzasadnienia czasu trwania przerwy w kontroli.

Ustawodawca nie uregulował kwestii związanych z udostępnianiem organowi kontroli książki kontroli. Wydaje się, że korzystanie z książki kontroli powinno odbywać się w obecności przedsiębiorcy lub upoważnionego pracownika przedsiębiorcy oraz w siedzibie przedsiębiorcy (książka kontroli jest bowiem przechowywana w siedzibie przedsiębiorcy).

Ponadto od 11 marca 2010 r. przedsiębiorcy nie muszą prowadzić oddzielnej książki kontroli sanitarnej. Zalecenia pokontrolne oraz inne dane wynikające z czynności kontrolnych upoważnieni pracownicy państwowego inspektora sanitarnego wpisują do książki kontroli prowadzonej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (art. 31 ustawy o PPIS: Zalecenia pokontrolne oraz inne dane wynikające z czynności kontrolnych są wpisywane przez upoważnionych pracowników właściwego państwowego  inspektora sanitarnego do książki kontroli prowadzonej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej).