1. Prawo cywilne, rodzinne i spadkowe – Kancelarie świadczą pomoc prawną w trudnych i bardzo prywatnych sprawach jakimi są problemy rodzinne (rozwody, alimenty, władza rodzicielska, kontakty, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, rozdzielność majątkowa, podział majątku dorobkowego małżonków) oraz sprawy spadkowe. Pokłosiem w/w spraw są również zagadnienia prawne związane z zarzadzaniem nieruchomościami, w tym podział i scalanie.

2. Prawo medyczne – wprowadzenie zasad wolnorynkowych do gałęzi medycznej, spowodowało potrzebę sprawowania stałej opieki prawnej publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Specyfika tej gałęzi prawa uzasadniła potrzebę wyspecjalizowania działu zajmującego się obsługą podmiotów służby zdrowia. W tej dziedzinie posiadamy doświadczenie w zakresie obsługi Zakładów Opieki Zdrowotnej, Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, w tym jednego z największych w Polsce laboratoriów patomorfologicznych.

3. Prawo gospodarcze i handlowe (prawo spółek, rejestrowe, korporacyjne, windykacyjno-egzekucyjne, upadłościowe, układowe, naprawcze) – posiadamy doświadczenie i kompetencje do prowadzenia Klientów korporacyjnych od chwili powzięcia decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej poprzez opracowanie stosownej struktury prawnej, w tym zawiązywania listów intencyjnych, aż do świadczenia stałej obsługi prawnej zmierzającej do efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Kancelarie świadczą usługi na rzecz Klientów korporacyjnych ze wszystkich branż gospodarczych. Z uwagi jednak na zakres działalności naszych czołowych Klientów z branży budowlanej, stalowo – złomowej oraz finansowej, w Kancelarii zostały wykształcone działy specjalnie dla nich dedykowane.

Dział obsługi podmiotów z branży budowlanej świadczy obsługę prawną na każdym etapie procesu budowlanego, tj. przygotowanie do realizacji inwestycji, uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, wykonanie, zawarcie umów z podwykonawcami, roszczenia gwarancyjne, windykacja i reprezentowanie przed Urzędem Zamówień Publicznych – Krajową Izbą Odwoławczą, Urzędem Patentowym. Obsługujemy specjalistyczne laboratoria technologiczne, spółki z branży cementowej i betonowej, w tym jednego z największych producentów cementów w Polsce. Prowadzimy stałą obsługę producentów kostki brukowej i galanterii betonowej mających siedziby na terenie całego kraju. Współpracujemy również z firmami budowlanymi realizującym prace budowlane o charakterze przemysłowym, w tym prace żelbetonowe. Nasi Klienci z branży budowlanej zatrudniają łącznie około półtora tysiąca pracowników.

Dział obsługi podmiotów z branży stalowo – złomowej od wielu lat prowadzi współpracę z hutami, walcowniami, armaturami przemysłowymi, przedsiębiorstwami spawalniczymi i złomowymi. Łączna wielkość zatrudnienia u naszych Klientów z tej gałęzi wynosi około dwóch tysięcy osób.

Dział obsługi podmiotów z branży finansowej udziela pomocy prawnej klientom zajmującym się udzielaniem mikro, małym i średnim przedsiębiorcom środków finansowych pozyskiwanych z funduszy europejskich i krajowych, wspieraniem inicjatyw mających na celu rozwój przedsiębiorczości oraz pomocą przy planowaniu i zdobywaniu środków z funduszy Unii Europejskiej.

4. Prawo karne w tym przestępstwa karne gospodarcze – wychodząc naprzeciw potrzebom reprezentowania naszych Klientów w jak najszerszym zakresie stworzyliśmy dział zajmujący się pomocą prawną podmiotów gospodarczych będących pokrzywdzonymi na skutek bezprawnych działań osób trzecich naruszających ich interesy. Dodatkowo świadczymy również obronę adwokacką osób będących podejrzanymi/oskarżonymi o popełnienie zbrodni, występków, wykroczeń karnych i/lub karnoskarbowych, w tym podatków akcyzowych.

5. Szkolenia, audyty, due diligence, restrukturyzacja – elementem dopełniającym wachlarz świadczonych usług prawnych na rzecz naszych Klientów są szkolenia wewnętrzne przeprowadzane zgodnie z ich zapotrzebowaniem. Kancelarie przeprowadzają także audyty  będące podstawą restrukturyzacji przedsiębiorstw.