W lipcu 2014 r. zgodnie z ustawą o działalności leczniczej zmianie ulegną dotychczasowe limity czasu  pracy dla niektórych grup pracowników, których dotychczasowy dobowy limit czasu pracy nie mógł przekraczać 5 godzin. Po wejściu w życie limit ten zostanie wydłużony do  7 godzin i 35 minut na dobę.

W okresie od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 1 lipca 2014 r. czas pracy pracowników komórek organizacyjnych (zakładów, pracowni):

1)   radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej – stosujących w celach diagnostycznych lub leczniczych  źródła promieniowania jonizującego,

2)   fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej lub prosektoriów

nie może przekraczać 5 godzin na dobę i przeciętnie 25 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Powyższe limity czasu pracy stosuje się do pracowników na stanowiskach pracy w:

1)   komórkach organizacyjnych (zakładach, pracowniach): radiologii, radioterapii i medycyny nuklearnej, jeżeli do ich podstawowych obowiązków należy:

a)  stosowanie w celach diagnostycznych lub leczniczych źródeł promieniowania jonizującego, a w szczególności: wykonujących badania lub zabiegi, asystujących lub wykonujących czynności pomocnicze przy badaniach lub zabiegach, obsługujących urządzenia zawierające źródła promieniowania lub wytwarzające promieniowanie jonizujące, lub wykonujących czynności zawodowe bezpośrednio przy chorych leczonych za pomocą źródeł promieniotwórczych, lub

b)  prowadzenie badań naukowych z zastosowaniem źródeł promieniowania jonizującego, lub

c)  dokonywanie pomiarów dozymetrycznych promieniowania jonizującego związanych z działalnością, o której mowa w lit. a i b;

2)   komórkach organizacyjnych (zakładach, pracowniach) fizykoterapeutycznych, jeżeli do ich podstawowych obowiązków należy kontrolowanie techniki stosowanych zabiegów lub samodzielne wykonywanie zabiegów;

3)   komórkach organizacyjnych (zakładach, pracowniach): patomorfologii, histopatologii, cytopatologii i cytodiagnostyki, jeżeli do ich podstawowych obowiązków należy:

a)  przygotowywanie preparatów lub

b)  wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych;

4)   komórkach organizacyjnych (zakładach, pracowniach): patomorfologii, medycyny sądowej oraz prosektoriach, jeżeli do ich podstawowych obowiązków należy:

a)  wykonywanie sekcji zwłok lub

b)  wykonywanie badań patomorfologicznych i toksykologicznych, lub

c)  pomoc przy wykonywaniu sekcji zwłok oraz badań patomorfologicznych i toksykologicznych, lub

d)  pobieranie narządów i tkanek ze zwłok.

Aktualny, skrócony do 5 godzin dziennie czas pracy dla w/w pracowników służby zdrowia wynikał ze szkodliwości obsługiwanych przez nich urządzeń, a zwłaszcza powodowanego przez nie promieniowania. W dobie nowoczesnej technologii i aparatury nie ma już takiego ryzyka  a co za tym idzie nie ma już potrzeby utrzymywania mniejszej liczby godzin pracy.

Zmiana regulacji wynikających z  art. 214 ustawy nie powoduje, że automatycznie wchodzą one w życie w zakładzie i zmieniają dotychczas funkcjonujące w nim przepisy.

W celu wprowadzenia stosownych zmian zasadnym będzie albo podpisanie z pracownikami porozumień zmieniających, w oparciu o które zostaną zmienione limity dobowe i tygodniowe czasu pracy bądź też wręczenie pracownikom wypowiedzeń zmieniających. Pamiętać jednak należy, iż  w przypadku wypowiedzeń, będą miały one pożądany skutek dopiero po upływie obowiązującego pracownika okresu wypowiedzenia.

Jeśli zatem pracodawca chciałby wprowadzić zmiany w limitach czasu pracy już od 01.07.2014r., w przypadku pracowników z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, musiałby wręczyć pracownikom wypowiedzenia zmieniające najpóźniej do ostatniego dnia marca 2014r.